Assemblea General de l'Associació de Veïns (2016)

El divendres 10 de juny es va celebrar l'Assemblea General Ordinària de l'Associació de Veïns del Barri de Sant Miquel, la junta de l'Associació la va convocar oberta a tots els veïns del Barri. Hi van assistir unes 150 persones, va comptar amb la presència del Sr.Alcalde d'Olot (Josep Maria Corominas) i del regidor de mobilitat i espais públics. (Josep Gelis). En l'apartat de renovacions de la junta, la junta actual va presentar la seva renúncia a continuar exercint les seves funcions de representació veïnal i va constituir-se en junta gestora per a evitar la dissolució de l'entitat i donant un període de 6 mesos per a que es pugui constituir una nova junta plenament funcional o bé en cas contrari procedir a la dissolució de l'entitat. El comunicat que es va llegir als assistents diu entre d'altres coses que la junta "no se sent escoltada, ni se la convoca a l’hora de prendre les decisions reals que afecten la convivència i la vida social". En l'apartat de precs i preguntes es va posar de manifest el malestar general dels veïns per la propera obertura d'una mesquita al carrer Notari Miquel Març.


Comunicat de la junta de l'AAVV de Sant Miquel

La Junta de l’Associació de Veïns del barri de Sant Miquel d’Olot, reunida en sessió extraordinària el dia u de juny de 2016, fa públiques les següents reflexions, acordades per unanimitat:

Els darrers quatre o cinc anys, aquesta Junta s’ha sentit poc escoltada per l’Administració local, més enllà de les reunions i trobades que no han dut mai enlloc.

Al nostre entendre, sobre el nostre barri, es prenen decisions sense valorar els interessos de la majoria dels ciutadans. Tanmateix ens sembla que en moltes de les decisions preses es prioritzen els interessos econòmics per sobre dels de caire social i ciutadà.

La Junta ha tingut en gran valor projectes o actuacions que s’han previst al barri, com per exemple els del PIAM. Ara bé, algunes de les decisions que se’n deriven tenien la pretensió de canviar el rumb d’un barri que en alguns temes podria quedar prou deteriorat. Val a dir, en aquest sentit, però, que en cap cas no hem vist cap intenció ferma d’entomar les tres prioritats que s’hi van expressar: connexió del barri de Sant Miquel amb el del Morrot, millora de la seguretat vial de l’Av. Girona i usos dels solars buits.

En cap cas, aquesta Junta ha posat mai en qüestió la conveniència d’alguns serveis, ja siguin religiosos o de qualsevol altra índole. En tot cas, sempre ha defensat que aquests serveis s’han de redistribuir entre tots els barris de la ciutat, evitant que un de sol, de barri, pugui quedar estigmatitzat pels d’una o altra tipologia.

Al nostre entendre el permís que s’ha concedit de llicència per a l’obertura d’una nova mesquita a Olot -precisament al barri de Sant Miquel- l’hem viscut com una actuació pretesament impecable des de la legalitat, però totalment mancada de sensibilitat política per tal de revertir la imatge d’un barri en gran manera ja assenyalat.

Per bé que -coincidint amb la opinions de la Plataforma veïnal en desacord amb la ubicació d’aquest centre de culte- creiem que hem argumentat sobradament les raons que desaconsellaven l’obertura d’aquest centre de culte al barri de Sant Miquel, no hem percebut cap voluntat d’entendre les nostres raons i de tenir-les seriosament en compte. En aquest sentit no hem percebut per part de l’Ajuntament la voluntat de buscar cap altre tipus de solució alternativa, com s’havia fet, per cert, en altres ocasions.

A aquesta Junta, malgrat els intents aparents de maquillatge, li sembla que es troba al marge de la presa de decisions importants que afecten el barri. Ras i curt: no se sent escoltada, ni se la convoca a l’hora de prendre les decisions reals que afecten la convivència i la vida social.

Val a dir que hem trobat a faltar un diàleg fluït i real: un intercanvi d’impressions que conduís a una presa de decisions vinculants. Ens decep haver de fer constar que algunes de les decisions prou importants que afecten el barri s’ha pres de manera totalment unilateral, i la mateixa Associació de Veïns se n’ha hagut d’assabentar pels mitjans de comunicació.

És cert que, darrerament, s’han pres, per part de la Corporació Municipal, algunes decisions que són beneficioses pel barri: reobertura de Llar d’Infants, adquisició d’un solar per a un futur aparcament al carrer Rei Martí l’Humà... Ara bé, en el context de la relació entre aquesta Junta i l’Administració, aquestes actuacions són vistes, ara per ara, com una compensació a corre cuita que vol tapar les discrepàncies de fons entre ambdues entitats.

És per tot això que, en aquest moments, aquesta Junta creu que no es troba en condicions de dur a terme els principals objectius de l’Associació, tal com es recullen en els seus Estatuts.

Per tot això, aquesta Junta ha pres per unanimitat, també, la següent determinació:

La totalitat dels membres de la Junta presenta a l’Assemblea la seva dimissió de manera irrevocable i, per tant, proposa que, com contemplen els Estatuts, es nomeni, provisionalment, una comissió gestora que en termini de sis mesos convoqui una nova Assemblea que nomeni la nova Junta, entenent que, si no arriba a bon port l’elecció de la nova Junta, es procedirà a la dissolució de l’Associació de Veïns del barri de Sant Miquel.

Tanmateix fem constar que no renunciem com a ciutadans individuals a reivindicar i, si cal col·laborar, en les accions del barri. Així com tampoc a participar, a títol personal, en la Plataforma veïnal que s’ha creat recentment, o en altres actuacions de caire participatiu o reivindicatiu.

Olot, 10 de juny de 2016